top of page

Zoom Podtrak P8

  • 24 hr
  • 770.000 Đồng Việt Nam
  • Adam Muzic

Service Description

Zoom PodTrak P8 là một bộ Studio Mixer toàn diện cho việc ghi âm Podcast, dễ sử dụng với tất cả các chức năng bạn cần để ghi, chỉnh sửa và mix.


Contact Details

  • Adam Muzic School, Trương Quốc Dung, Phường 10 (Phú Nhuận), Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page